• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CROMPTON

Crompton instruments

Hãng chuyên các thiết bị và giải pháp kiểm soát, đo lường và bảo vệ

 • Integra DL1 Dual Load Digital Metering System
 • Q2C Wiring Solution
 • Integra Digital Metering Systems (đồng hồ kỹ thuật số)
 • Kilowatt Hour Energy Meters
 • MID Energy Meters
 • Miniature Split Core Current Transformers
 • 3-in-1 Current Transformers (bộ biến dòng)
 • Q2C 3-in-1 Current Transformers
 • Moulded Case Current Transformers
 • Ring Current Transformers / Split Core Current Transformers
 • AT Paladin Transducers
 • Protector Trip Relays
 • Analogue Instruments
 • Hours Run Meters
 • Shunts

Crompton instruments

Hãng chuyên các thiết bị và giải pháp kiểm soát, đo lường và bảo vệ

 • Integra DL1 Dual Load Digital Metering System
 • Q2C Wiring Solution
 • Integra Digital Metering Systems (đồng hồ kỹ thuật số)
 • Kilowatt Hour Energy Meters
 • MID Energy Meters
 • Miniature Split Core Current Transformers
 • 3-in-1 Current Transformers (bộ biến dòng)
 • Q2C 3-in-1 Current Transformers
 • Moulded Case Current Transformers
 • Ring Current Transformers / Split Core Current Transformers
 • AT Paladin Transducers
 • Protector Trip Relays
 • Analogue Instruments
 • Hours Run Meters
 • Shunts

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54