• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CORKEN

CORKEN ( corken.com )

http://www.corken.com/products_corken

Hãng chuyên các thiết bị bơm, nén xăng dầu, khí hóa lỏng

 • Liquefied Petroleum Gas Solutions (giải pháp cho lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng)
  • Sliding Vane Pumps (bơm trượt cánh gạt)
  • Turbine Pumps (bơm tua bin)
  • Side Channel Pumps (bơm side channel)
  • Reciprocating Compressors (Vertical) (pít tông nén theo chiều dọc)
  • Reciprocating Compressors (Horizontal) (pít tông nén theo chiều ngang)
 • Industrial Gas Compressor Solutions (giải pháp nén khí công nghiệp)
  • Reciprocating Compressors (Vertical) (nén theo chiều dọc)
  • Reciprocating Compressors (Horizontal) (nén theo chiều ngang)
 • Industrial Pumping Solutions (giải pháp bơm công nghiệp)
  • Sliding Vane Pumps
  • Turbine Pumps
  • Side Channel Pumps
 • Accessories

CORKEN ( corken.com )

http://www.corken.com/products_corken

Hãng chuyên các thiết bị bơm, nén xăng dầu, khí hóa lỏng

 • Liquefied Petroleum Gas Solutions (giải pháp cho lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng)
  • Sliding Vane Pumps (bơm trượt cánh gạt)
  • Turbine Pumps (bơm tua bin)
  • Side Channel Pumps (bơm side channel)
  • Reciprocating Compressors (Vertical) (pít tông nén theo chiều dọc)
  • Reciprocating Compressors (Horizontal) (pít tông nén theo chiều ngang)
 • Industrial Gas Compressor Solutions (giải pháp nén khí công nghiệp)
  • Reciprocating Compressors (Vertical) (nén theo chiều dọc)
  • Reciprocating Compressors (Horizontal) (nén theo chiều ngang)
 • Industrial Pumping Solutions (giải pháp bơm công nghiệp)
  • Sliding Vane Pumps
  • Turbine Pumps
  • Side Channel Pumps
 • Accessories

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54