• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CONTROLLI

CONTROLLI ( controlli.eu )

http://www.controlli.eu/

Hãng chuyên các thiết bị van điều khiển và bộ truyền động  cho nhà máy và máy móc trong ngành thiết bị thông gió, sưởi, điều hòa nhiệt độ và máy lạnh.

 • Valve (các loại van)
  • Zone valves and terminal unit valves (van khu vực và van đầu cuối)
  • Globe valves (van cầu)
  • Pressure independent control valves (van áp suất điều khiển độc lập)
  • Butterfly valves (van bướm)
  • Shoe valves
 • Actuators (các thiết bị truyền động)
  • Linear (thiết bị truyền động quay)
  • Rotary (thiết bị truyền động tuyến tính)
 • Controllers (các bộ điều khiển)
  • Parametric (tham số đầu vào)
  • Programmable (lập trình)
  • Supervisory systems (hệ thống kiểm soát)
 • Metering ( các thiết bị đo)
  • ControlBox

CONTROLLI ( controlli.eu )

http://www.controlli.eu/

Hãng chuyên các thiết bị van điều khiển và bộ truyền động  cho nhà máy và máy móc trong ngành thiết bị thông gió, sưởi, điều hòa nhiệt độ và máy lạnh.

 • Valve (các loại van)
  • Zone valves and terminal unit valves (van khu vực và van đầu cuối)
  • Globe valves (van cầu)
  • Pressure independent control valves (van áp suất điều khiển độc lập)
  • Butterfly valves (van bướm)
  • Shoe valves
 • Actuators (các thiết bị truyền động)
  • Linear (thiết bị truyền động quay)
  • Rotary (thiết bị truyền động tuyến tính)
 • Controllers (các bộ điều khiển)
  • Parametric (tham số đầu vào)
  • Programmable (lập trình)
  • Supervisory systems (hệ thống kiểm soát)
 • Metering ( các thiết bị đo)
  • ControlBox

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54