• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CONTEC

CONTEC – BÁO MỨC ( contec-umwelt.de )

Clean solutions on demand

Các sản phẩm chính

 • Air and gas filters (lọc khí, ga)
 • Dust collectors (lọc bụi)
 • Oil mist filtration (lọc dầu)
 • Liquid filters (lọc các loại chất lỏng)
 • Level measurement (đo mức)

CONTEC – BÁO MỨC ( contec-umwelt.de )

Clean solutions on demand

Các sản phẩm chính

 • Air and gas filters (lọc khí, ga)
 • Dust collectors (lọc bụi)
 • Oil mist filtration (lọc dầu)
 • Liquid filters (lọc các loại chất lỏng)
 • Level measurement (đo mức)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54