• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CONCH

CONCH ( conch.tw )

http://www.conch.com.tw/index.php?option=product&lang=en

Hãng chuyên các thiết bị dùng trong tự động hóa như màn hình, bộ điều khiển…

 • Human-machine interface controller
 • SCR power regulator
 • SSR (Soil state relay)
 • PID temperature controller (bộ điều khiển PID)
 • PM temperature controller (aluminum – rail type)
 • Microprocess control panel meter
 • Tachometer/Line speed meter
 • Counter (bộ đếm)
 • Timer (rơ le thời gian)
 • Sensor (cảm biến)
 • Length sensor (cảm biến chiều dài)

CONCH ( conch.tw )

http://www.conch.com.tw/index.php?option=product&lang=en

Hãng chuyên các thiết bị dùng trong tự động hóa như màn hình, bộ điều khiển…

 • Human-machine interface controller
 • SCR power regulator
 • SSR (Soil state relay)
 • PID temperature controller (bộ điều khiển PID)
 • PM temperature controller (aluminum – rail type)
 • Microprocess control panel meter
 • Tachometer/Line speed meter
 • Counter (bộ đếm)
 • Timer (rơ le thời gian)
 • Sensor (cảm biến)
 • Length sensor (cảm biến chiều dài)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54