• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

COMAX

COMAX ( comax.ch )

http://www.comax.ch/en/?___from_store=de

Hãng chuyên các thiết bị đèn báo, đèn còi tín hiệu

 • Optical signals (tín hiệu quang)
  • Steady light beacons
  • Flash lights
  • Strobe lights
  • LED signal lights
  • LED multicolour signal lights
 • Audible signals (tín hiệu audible)
  • Pneumatic horn
  • Buzzers
  • Sirens
  • Bells
 • Combination signals (kết hợp các tín hiệu)
  • Horn with xenon beacon
  • Horn with LED beacon
  • Buzzers with LED
 • Exll signals
  • Optical Exll signal devices
  • Audible Exll signal devices
 • Telephones and accessories
  • Heavy duty telephones
  • Heavy duty IP telephones
  • Telephone relays
 • Alarm transmitters (máy phát báo động)
 • Exll telephones and accessories (điện thoại và phụ kiện)
 • Fire alarm devices EN54
 • Vehicle safety products (sản phẩm an toàn xe)
  • Beacons
  • Lightbars
  • Worklamps
 • Railway engineering (kỹ thuật đường sắt)
 • Trade brands

COMAX ( comax.ch )

http://www.comax.ch/en/?___from_store=de

Hãng chuyên các thiết bị đèn báo, đèn còi tín hiệu

 • Optical signals (tín hiệu quang)
  • Steady light beacons
  • Flash lights
  • Strobe lights
  • LED signal lights
  • LED multicolour signal lights
 • Audible signals (tín hiệu audible)
  • Pneumatic horn
  • Buzzers
  • Sirens
  • Bells
 • Combination signals (kết hợp các tín hiệu)
  • Horn with xenon beacon
  • Horn with LED beacon
  • Buzzers with LED
 • Exll signals
  • Optical Exll signal devices
  • Audible Exll signal devices
 • Telephones and accessories
  • Heavy duty telephones
  • Heavy duty IP telephones
  • Telephone relays
 • Alarm transmitters (máy phát báo động)
 • Exll telephones and accessories (điện thoại và phụ kiện)
 • Fire alarm devices EN54
 • Vehicle safety products (sản phẩm an toàn xe)
  • Beacons
  • Lightbars
  • Worklamps
 • Railway engineering (kỹ thuật đường sắt)
 • Trade brands

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54