• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

CNTD

CNTD ( cntd.com.cn )
http://cntd.com.cn/product.html
Hãng chuyên các thiết bị đóng cắt dùng trong tự động hóa
– Limit switch (công tắc hành trình)
– Micro switch
– Pushbutton switch
– Foot switch
– Power pushbutton switch
– Toggle switch
– Monolever switch
– Warning light (đèn cảnh báo)
– Relays (rơ le)
– Terminal block (khối thiết bị đầu cuối)
– Proximity sensors (cảm biến tiệm cận)

CNTD ( cntd.com.cn )
http://cntd.com.cn/product.html
Hãng chuyên các thiết bị đóng cắt dùng trong tự động hóa
– Limit switch (công tắc hành trình)
– Micro switch
– Pushbutton switch
– Foot switch
– Power pushbutton switch
– Toggle switch
– Monolever switch
– Warning light (đèn cảnh báo)
– Relays (rơ le)
– Terminal block (khối thiết bị đầu cuối)
– Proximity sensors (cảm biến tiệm cận)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54