• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CMR ELECTRICAL

CMR ELECTRICAL (cmrelectrical.com ) – Thiết bị phát hiện rò rỉ nước

http://www.cmrelectrical.com/products/

Hãng chuyên các thiết bị phát hiện rò rỉ chất lỏng trên đường ống, bồn chứa..

 • Water leak detection systems (hệ thống phát hiện rò rỉ nước)
  • Single zone water alarm type LD1 and LD1V
  • Water pipe detection alarm type WPLD
 • Bream water leak detection systems
  • Breeam single zone water leak detection system BLDA-1
 • Fuel & oil leak detection systems (hệ thống phát hiện nhiên liệu, dầu bị rò rỉ)
  • One and two zone oil leak detection alarm type ODS2
  • Optical leak detection sensor with relay output type OSP
  • Pipe in pipe leak sensor type PPS
 • Liquid leak sensors (cảm biến rò rỉ chất lỏng)
  • Drip tray water leak detection sensor for air conditioning or water pipe drip trays type DTS
  • Sensor with leak detection cable type RWM
  • Water detection cable
  • Optical leak detection sensor with relay output type OSP
  • Pipe in pipe leak sensor type PPS
 • Room over temperature alarms (báo động quá nhiệt trong phòng)
  • One and two room over temperature alarm type RTA2
  • Four zone room over temperature alarm type RTA4
 • Alarm annunciators

CMR ELECTRICAL (cmrelectrical.com ) – Thiết bị phát hiện rò rỉ nước

http://www.cmrelectrical.com/products/

Hãng chuyên các thiết bị phát hiện rò rỉ chất lỏng trên đường ống, bồn chứa..

 • Water leak detection systems (hệ thống phát hiện rò rỉ nước)
  • Single zone water alarm type LD1 and LD1V
  • Water pipe detection alarm type WPLD
 • Bream water leak detection systems
  • Breeam single zone water leak detection system BLDA-1
 • Fuel & oil leak detection systems (hệ thống phát hiện nhiên liệu, dầu bị rò rỉ)
  • One and two zone oil leak detection alarm type ODS2
  • Optical leak detection sensor with relay output type OSP
  • Pipe in pipe leak sensor type PPS
 • Liquid leak sensors (cảm biến rò rỉ chất lỏng)
  • Drip tray water leak detection sensor for air conditioning or water pipe drip trays type DTS
  • Sensor with leak detection cable type RWM
  • Water detection cable
  • Optical leak detection sensor with relay output type OSP
  • Pipe in pipe leak sensor type PPS
 • Room over temperature alarms (báo động quá nhiệt trong phòng)
  • One and two room over temperature alarm type RTA2
  • Four zone room over temperature alarm type RTA4
 • Alarm annunciators

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54