• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CENTEC

Hãng chuyên các thiết bị đo, cảm biến và phân tích chất lỏng với mục đích vệ sinh, khử trùng dùng trong công nghiệp

 • Process sensors & analyzers (hệ thống cảm biến quá trình và phân tích)
  • Sensors for analysing process liquid and dissolved gases
  • RHOTEC TR density of liquids
  • SONATEC TR solution concentration
  • COMBITEC TR Density & concentration
  • OXYTRANS TR Dissolved oxygen
  • CARBOTEC TR PT Dissolved carbon dioxide
 • Water deaeration & Purification (Hệ thống xử lý nước và lọc)
  • Water treatment and purification systems for critical processes
  • Water DeAe ration
  • Product DeAe ration
  • Water purification (làm sạch nước)
  • Raw water treatment (xử lý nước thô)
 • Liquids process systems (hệ thống xử lý chất lỏng)
  • Automate systems for continuous processing of liquid products
  • Dissolving gas into liquids (hòa tan khí thành chất lỏng)
  • Precision fluid blending (trộn chất lỏng chính xác)
  • Heat treatment & cleaning (xử lý nhiệt và làm sạch)
  • Dealcoholization

Hãng chuyên các thiết bị đo, cảm biến và phân tích chất lỏng với mục đích vệ sinh, khử trùng dùng trong công nghiệp

 • Process sensors & analyzers (hệ thống cảm biến quá trình và phân tích)
  • Sensors for analysing process liquid and dissolved gases
  • RHOTEC TR density of liquids
  • SONATEC TR solution concentration
  • COMBITEC TR Density & concentration
  • OXYTRANS TR Dissolved oxygen
  • CARBOTEC TR PT Dissolved carbon dioxide
 • Water deaeration & Purification (Hệ thống xử lý nước và lọc)
  • Water treatment and purification systems for critical processes
  • Water DeAe ration
  • Product DeAe ration
  • Water purification (làm sạch nước)
  • Raw water treatment (xử lý nước thô)
 • Liquids process systems (hệ thống xử lý chất lỏng)
  • Automate systems for continuous processing of liquid products
  • Dissolving gas into liquids (hòa tan khí thành chất lỏng)
  • Precision fluid blending (trộn chất lỏng chính xác)
  • Heat treatment & cleaning (xử lý nhiệt và làm sạch)
  • Dealcoholization

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54