• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CELEM

CELEM ( celem.com )
http://www.celem.com/Category.aspx?cid=11&hmenu=29
Hãng chuyên các loại tụ điện
– Capacitors (các loại tụ điện)
o High frequency – conduction cooled (tụ tần số cao dẫn nhiệt làm mát)
o High frequency – water cooled
o Medium frequency – conduction cooled
o Medium frequency – water cooled
o Low frequency – water cooled
o Ultra high frequency – conduction cooled
– Matching transformers
o MT series
– Assembly systems
o AS 150/3
o AS 150/5
o AS2S – C500TW
o AS3P-C500TW
o Modular assembly for CSM

CELEM ( celem.com )

http://www.celem.com/Category.aspx?cid=11&hmenu=29

Hãng chuyên các loại tụ điện

 • Capacitors (các loại tụ điện)
  • High frequency – conduction cooled (tụ tần số cao dẫn nhiệt làm mát)
  • High frequency – water cooled
  • Medium frequency – conduction cooled
  • Medium frequency – water cooled
  • Low frequency – water cooled
  • Ultra high frequency – conduction cooled
 • Matching transformers
  • MT series
 • Assembly systems
  • AS 150/3
  • AS 150/5
  • AS2S – C500TW
  • AS3P-C500TW
  • Modular assembly for CSM

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54