• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CCS – ASIA

CCS – ASIA ( ccs-asia.com.sg ) (ĐÈN)

http://ccs-asia.com.sg/product/product01_top.html

Hãng chuyên đèn trang trí ốp tường và các thiết bị phụ trợ

 • Direct illumination (chiếu sáng trực tiếp)
  • SR near-axis high angle ring light
  • SRQ near – axis high angle square light
  • SRL off-axis low angle righ light
  • SRZ off-axis low angle ring light
  • SL bar light
 • Indirect illumination (chiếu sáng gián tiếp)
  • SBL back light
  • SPL flat light
  • SPL – C40 flat light with camera hole
  • SOAD coaxial light
 • Power supply (các bộ nguồn cấp)
  • PSR analog power supply
  • P-APS2 analog power supply
  • XC digital power supply
 • ETC product (sản phẩm ETC)
  • Cable extension
  • customization

CCS – ASIA ( ccs-asia.com.sg ) (ĐÈN)

http://ccs-asia.com.sg/product/product01_top.html

Hãng chuyên đèn trang trí ốp tường và các thiết bị phụ trợ

 • Direct illumination (chiếu sáng trực tiếp)
  • SR near-axis high angle ring light
  • SRQ near – axis high angle square light
  • SRL off-axis low angle righ light
  • SRZ off-axis low angle ring light
  • SL bar light
 • Indirect illumination (chiếu sáng gián tiếp)
  • SBL back light
  • SPL flat light
  • SPL – C40 flat light with camera hole
  • SOAD coaxial light
 • Power supply (các bộ nguồn cấp)
  • PSR analog power supply
  • P-APS2 analog power supply
  • XC digital power supply
 • ETC product (sản phẩm ETC)
  • Cable extension
  • customization

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54