• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CAPRARI

CAPRARI – BƠM ( caprari.com )

http://www.caprari.com/en/_products/products.jsp

http://www.caprari.com/cms-web/upl/doc/PDF_product_range/product_range_eng.pdf

Hãng chuyên các loại bơm dùng cho ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, dùng cho công nghiệp và nông nghiệp

 • Submersible (các loại bơm chìm)
  • Electric stainless radial submersible pumps
  • Stainless steel electric mixed flow and radial submersible pumps
  • Electric mixed flow borehole pumps
  • Submersible motors
 • Boosters (bộ đẩy)
  • Booster sets
 • Vertical lineshafts pumps
 • Drainage (các máy bơm cho hệ thống thoát nước)
  • Electric submersible pumps for drainage
  • Electric submersible pumps
 • Sewage ( các loại bơm dùng trong xử lý nước thải)
  • Electric submersible pumps for waste water
 • Aerators (thiết bị sục khí)
  • OXY-FLOW aeration assembly
  • AERATION SYSTEMS fine bubble system
  • ARS-ARS/S radial submersible aerators
 • Mixers (các thiết bị trộn)
  • Horizontal submersible mixers with direct drive
  • Horizontal submersible mixers with gear
  • Horizontal submersible flow accelerators
 • Monobloc (các thiết bị bơm li tâm)
  • Horizontal monobloc centrifugal electric pumps
  • Vertical multistage electric pumps
  • Vertical multistage electric pumps
 • Surface pumps (các thiết bị bơm bề mặt)
 • High flow line (bơm dòng chảy cao)
 • Controls (các thiết bị điều khiển)
  • Universal remote management (thiết bị quản lý từ xa)
  • Frequency converter (bộ biến tần)
  • Control and monitoring (thiết bị điều khiển và giám sát)

CAPRARI – BƠM ( caprari.com )

http://www.caprari.com/en/_products/products.jsp

http://www.caprari.com/cms-web/upl/doc/PDF_product_range/product_range_eng.pdf

Hãng chuyên các loại bơm dùng cho ngành cung cấp nước, xử lý nước thải, dùng cho công nghiệp và nông nghiệp

 • Submersible (các loại bơm chìm)
  • Electric stainless radial submersible pumps
  • Stainless steel electric mixed flow and radial submersible pumps
  • Electric mixed flow borehole pumps
  • Submersible motors
 • Boosters (bộ đẩy)
  • Booster sets
 • Vertical lineshafts pumps
 • Drainage (các máy bơm cho hệ thống thoát nước)
  • Electric submersible pumps for drainage
  • Electric submersible pumps
 • Sewage ( các loại bơm dùng trong xử lý nước thải)
  • Electric submersible pumps for waste water
 • Aerators (thiết bị sục khí)
  • OXY-FLOW aeration assembly
  • AERATION SYSTEMS fine bubble system
  • ARS-ARS/S radial submersible aerators
 • Mixers (các thiết bị trộn)
  • Horizontal submersible mixers with direct drive
  • Horizontal submersible mixers with gear
  • Horizontal submersible flow accelerators
 • Monobloc (các thiết bị bơm li tâm)
  • Horizontal monobloc centrifugal electric pumps
  • Vertical multistage electric pumps
  • Vertical multistage electric pumps
 • Surface pumps (các thiết bị bơm bề mặt)
 • High flow line (bơm dòng chảy cao)
 • Controls (các thiết bị điều khiển)
  • Universal remote management (thiết bị quản lý từ xa)
  • Frequency converter (bộ biến tần)
  • Control and monitoring (thiết bị điều khiển và giám sát)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54