• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

CAMERON

CAMERON

http://cameron.slb.com/products-and-services

Hãng chuyên các thiết bị và sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ lưu lượng và áp suất

 • Drilling systems (hệ thống khoan)
  • Wellhead systems (hệ thống đầu giếng dầu)
  • Drilling equipment packages
  • Pressure control equipment
  • Drilling equipment
  • Valves and valve automation
  • Measurement
 • Unconventional completions
  • Wellhead systems
  • Flowback and well testing
  • Measurement
 • Subsea
  • OneSubsea
  • Chemical injection metering valves
  • Valves and valve automation
 • Production
  • Safety systems
  • DryAccess Deepwater production systems
  • Artificial lift
  • Separation, processing, and treatment
  • Valves and valve automation
 • Pipeline, transmission and storage (đường ống dẫn, truyền tải và lưu trữ)
  • Transmission valves
  • Storage valves
  • Valve automation
  • Measurement
 • Industrial (các thiết bị công nghiệp)
  • Measurement
  • Valves and valve automation

CAMERON

http://cameron.slb.com/products-and-services

Hãng chuyên các thiết bị và sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ lưu lượng và áp suất

 • Drilling systems (hệ thống khoan)
  • Wellhead systems (hệ thống đầu giếng dầu)
  • Drilling equipment packages
  • Pressure control equipment
  • Drilling equipment
  • Valves and valve automation
  • Measurement
 • Unconventional completions
  • Wellhead systems
  • Flowback and well testing
  • Measurement
 • Subsea
  • OneSubsea
  • Chemical injection metering valves
  • Valves and valve automation
 • Production
  • Safety systems
  • DryAccess Deepwater production systems
  • Artificial lift
  • Separation, processing, and treatment
  • Valves and valve automation
 • Pipeline, transmission and storage (đường ống dẫn, truyền tải và lưu trữ)
  • Transmission valves
  • Storage valves
  • Valve automation
  • Measurement
 • Industrial (các thiết bị công nghiệp)
  • Measurement
  • Valves and valve automation

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913 578 498

Hotline 2: 0944 577 466

Hotline 3: 0946 54 52 53

Hotline 4: 0946 753 033

Hotline 5: 0944 577 544

Hotline 6: 0946 753 233

Hotline 7: 0912 214 003

Hotline 8: 0944 577 000

Hotline 9: 0912 747 756

Hotline 10: 0944 344 833

Hotline 11: 0946 54 54 52

Hotline 12: 0902 159 606

Hotline 13: 0946 03 03 01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944 577 955

Hotline 15: 0906 234 001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902 116 538

Hotline 18: 0904 524 009

Hotline 19: 0904 31 05 05

Hotline 20: 0904 02 66 44

Hotline 21: 0944 577 244

Hotline 22: 0944 577 255

Hotline 23: 0917 657 878

Hotline 24: 0944 577 933

Hotline 25: 0946 54 52 54