• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BRODERSEN

BRODERSEN

Hãng chuyên các thiết bị bộ điều khiển tự động hóa và các thiết bị thông tin liên lạc với các nền tảng  khả năng thích ứng vượt trội.

 • Brodersen RTU series Powerful RTU & PLC
  • RTU32S
  • RTU32
 • SNMP alarm & control Flexible network management
 • I/O expansion modules: I/O modules UCL-xx for RTU32 series, RTU870 & RTU8
 • Power supplies & UPS
  • UCS-CHR series combined charger and power supply
 • Industrial modems
  • 3G GPRS modem UCM-94 industrial 3G/GPRS modem
  • Industrial GSM/GPRS
  • Industrial PSTN
  • GPRS communicator
 • Timers
  • X-timers range of multi-function timers
 • Accessories (phụ kiện)
 • Legacy products
  • RTU870
  • RTUCOM
  • BC6000 SNMP alarm & control
  • I/O modules series
 • RTU software
 • Protocols & Drives

BRODERSEN

Hãng chuyên các thiết bị bộ điều khiển tự động hóa và các thiết bị thông tin liên lạc với các nền tảng  khả năng thích ứng vượt trội.

 • Brodersen RTU series Powerful RTU & PLC
  • RTU32S
  • RTU32
 • SNMP alarm & control Flexible network management
 • I/O expansion modules: I/O modules UCL-xx for RTU32 series, RTU870 & RTU8
 • Power supplies & UPS
  • UCS-CHR series combined charger and power supply
 • Industrial modems
  • 3G GPRS modem UCM-94 industrial 3G/GPRS modem
  • Industrial GSM/GPRS
  • Industrial PSTN
  • GPRS communicator
 • Timers
  • X-timers range of multi-function timers
 • Accessories (phụ kiện)
 • Legacy products
  • RTU870
  • RTUCOM
  • BC6000 SNMP alarm & control
  • I/O modules series
 • RTU software
 • Protocols & Drives

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54