• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BRIMO

BRIMO ( brimoch.com )

http://brimoch.com/brimo-productpag.html

( ĐỘNG CƠ PHÒNG NỔ CHO CÁC TRẠM BƠM XĂNG DẦU )

 • E63 (YBSC63): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.09~0.18 KW, 50/60 HZ. 1500/1800 RPM, 3000/3600 RPM.
 • E71 (YBJYb71): Explosion Proof, Three Phase, 220/380 V, 0.37~0.55 KW, 50/60 HZ, 1420/1720 RPM, 2800/3430 RPM
 • E76 (YBSC76): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.25~0.37 KW, 50/60HZ, 1500/1800 RPM, 3000/3600RPM
 • E80 (YBJYb80): Explosion Proof, Three Phase, 0.55KW~1.1KW, 50/60 HZ,
 • 1400/1690 RPM, 2800/3430 RPM
 • E80(YBJYb80S): Explosion Proof, Three Phase, 0.37~0.55KW, 50/60HZ.
 • 1400/1700 RPM, 2900/3480 RPM
 • E90 (YBJYb90): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.55~2.2 KW, 50/60 HZ. 930/1120 RPM, 1410/1710 RPM, 2800/3360 RPM
 • E90 (YBSC90): Explosion Proof, Single Phase, 0.37~1.5 KW, 50/60 HZ. 1420/1700 RPM, 2840/3450 RPM
 • E96 (YBSC96): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.55~1.5 KW, 50/60 HZ. 1425/1725 RPM, 1420/1700 RPM
 • E96 (YBJYb96): Explosion Proof, Three Phase, 0.525 KW, 50 HZ.930 RPM
 • YLP220: Single Phase, 0.75~1.1 KW, 50/60 HZ. 1400/1700 RPM

BRIMO ( brimoch.com )

http://brimoch.com/brimo-productpag.html

( ĐỘNG CƠ PHÒNG NỔ CHO CÁC TRẠM BƠM XĂNG DẦU )

 • E63 (YBSC63): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.09~0.18 KW, 50/60 HZ. 1500/1800 RPM, 3000/3600 RPM.
 • E71 (YBJYb71): Explosion Proof, Three Phase, 220/380 V, 0.37~0.55 KW, 50/60 HZ, 1420/1720 RPM, 2800/3430 RPM
 • E76 (YBSC76): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.25~0.37 KW, 50/60HZ, 1500/1800 RPM, 3000/3600RPM
 • E80 (YBJYb80): Explosion Proof, Three Phase, 0.55KW~1.1KW, 50/60 HZ,
 • 1400/1690 RPM, 2800/3430 RPM
 • E80(YBJYb80S): Explosion Proof, Three Phase, 0.37~0.55KW, 50/60HZ.
 • 1400/1700 RPM, 2900/3480 RPM
 • E90 (YBJYb90): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.55~2.2 KW, 50/60 HZ. 930/1120 RPM, 1410/1710 RPM, 2800/3360 RPM
 • E90 (YBSC90): Explosion Proof, Single Phase, 0.37~1.5 KW, 50/60 HZ. 1420/1700 RPM, 2840/3450 RPM
 • E96 (YBSC96): Explosion Proof, Single/Three Phase, 0.55~1.5 KW, 50/60 HZ. 1425/1725 RPM, 1420/1700 RPM
 • E96 (YBJYb96): Explosion Proof, Three Phase, 0.525 KW, 50 HZ.930 RPM
 • YLP220: Single Phase, 0.75~1.1 KW, 50/60 HZ. 1400/1700 RPM

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54