• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BONGSHIN

BONGSHIN (LOAD CELL) (bongshin.com)

Chuyên các loại cảm biến lực, cân và các thiết bị phụ trợ trong công nghiệp

 • Load cell: TR; CR; CCDM/ CCCM; CLWXE
 • Digital indicator (màn hình số)
 • Tension Meter
 • Summing box
 • Crane scale

BONGSHIN (LOAD CELL) (bongshin.com)

Chuyên các loại cảm biến lực, cân và các thiết bị phụ trợ trong công nghiệp

 • Load cell: TR; CR; CCDM/ CCCM; CLWXE
 • Digital indicator (màn hình số)
 • Tension Meter
 • Summing box
 • Crane scale

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54