• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BINMASTER

BINMASTER

Chuyên các thiết bị báo mức chất rắn, chất lỏng

 • Point level (báo điểm mức)
  • Rotary (dùng chuyển động quay)
  • Capacitance Probes (dùng đầu dò điện dung)
  • Diaphragm Switch (Dùng màng)
  • Tilt switch (dùng độ nghiêng)
  • Vibrating Rod (độ rung)
 • Liquid Level (báo mức chất lỏng)
  • Pressure (áp suất)
  • UltraSonic Tank (sóng siêu âm)
  • Magnetostrictive (dùng từ trường)
  • Float Switches (dùng phao)
 • Continuous level (báo mức liên tục)
  • SmartBob
  • 3DlevelScanner (scan)
  • Radar (dùng sóng ra đa)
  • Guided wave Radar
  • Laser (la de)
  • UltraSonic (siêu âm)
 • Material Management (hệ thống quản lý vật liệu)
  • Flow Detect (dòng dò)
  • Dust Detect (phát hiện bụi)
  • Aeration (sục khí)
  • Grain Monitoring (giám sát hạt)

BINMASTER

Chuyên các thiết bị báo mức chất rắn, chất lỏng

 • Point level (báo điểm mức)
  • Rotary (dùng chuyển động quay)
  • Capacitance Probes (dùng đầu dò điện dung)
  • Diaphragm Switch (Dùng màng)
  • Tilt switch (dùng độ nghiêng)
  • Vibrating Rod (độ rung)
 • Liquid Level (báo mức chất lỏng)
  • Pressure (áp suất)
  • UltraSonic Tank (sóng siêu âm)
  • Magnetostrictive (dùng từ trường)
  • Float Switches (dùng phao)
 • Continuous level (báo mức liên tục)
  • SmartBob
  • 3DlevelScanner (scan)
  • Radar (dùng sóng ra đa)
  • Guided wave Radar
  • Laser (la de)
  • UltraSonic (siêu âm)
 • Material Management (hệ thống quản lý vật liệu)
  • Flow Detect (dòng dò)
  • Dust Detect (phát hiện bụi)
  • Aeration (sục khí)
  • Grain Monitoring (giám sát hạt)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54