• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BERTHOLD

BERTHOLD ( berthold.com )

Hãng chuyên các giải pháp và thiết bị giải quyết các vấn đề đo lường phức tạp nhạy cảm với ánh sáng, bức xạ hạt nhân và tần số vi sóng

 • Continuous Level (thiết bị báo mức liên tục)
 • Level Switch (công tắc mức)
 • Multiphase Level & Interface
 • Mould Level
 • Density (thiết bị đo tỷ trọng)
 • Bulk Flow (thiết bị đo lưu lượng hàng loạt)
 • Moisture (thiết bị đo độ ẩm)
 • Concentration (thiết bị đo nồng độ)
 • Source & Shieldings
 • BERTHOLD ( berthold.com )Hãng chuyên các giải pháp và thiết bị giải quyết các vấn đề đo lường phức tạp nhạy cảm với ánh sáng, bức xạ hạt nhân và tần số vi sóng
  • Continuous Level (thiết bị báo mức liên tục)
  • Level Switch (công tắc mức)
  • Multiphase Level & Interface
  • Mould Level
  • Density (thiết bị đo tỷ trọng)
  • Bulk Flow (thiết bị đo lưu lượng hàng loạt)
  • Moisture (thiết bị đo độ ẩm)
  • Concentration (thiết bị đo nồng độ)
  • Source & Shieldings

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54