• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BCM

BCM

 • Supply chain management (quản lý chuỗi cung ứng)
 • Power electronics (năng lượng điện)
  • DC-DC converters
  • AC-DC converters
  • Lighting control (kiểm soát chiếu sáng)
 • Communication (các hệ thống giao tiếp)
  • Mission Critical (các nhiệm vụ quan trọng)
  • Public safety (an toàn công cộng)
  • Remote safety (an toàn từ xa)
 • Lightings (đèn)
  • LED Street lighting (đèn đường)
  • LED Domestic Lightings (đèn nội thất)
 • Oil & Gas (các hệ thống trong ngành dầu khí)
  • Down Hole
  • Wireline (Khai thác hữu tuyến)
 • Automotive (hệ thống điều khiển tự động cho ô tô)
  • Global or Regional Mobile and Remote Monitoring (giám sát từ xa và di động)

BCM

 • Supply chain management (quản lý chuỗi cung ứng)
 • Power electronics (năng lượng điện)
  • DC-DC converters
  • AC-DC converters
  • Lighting control (kiểm soát chiếu sáng)
 • Communication (các hệ thống giao tiếp)
  • Mission Critical (các nhiệm vụ quan trọng)
  • Public safety (an toàn công cộng)
  • Remote safety (an toàn từ xa)
 • Lightings (đèn)
  • LED Street lighting (đèn đường)
  • LED Domestic Lightings (đèn nội thất)
 • Oil & Gas (các hệ thống trong ngành dầu khí)
  • Down Hole
  • Wireline (Khai thác hữu tuyến)
 • Automotive (hệ thống điều khiển tự động cho ô tô)
  • Global or Regional Mobile and Remote Monitoring (giám sát từ xa và di động)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54