• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BARKSDALE

BARKSDALE

Chuyên các thiết bị cảm biến, van và các cơ cấu truyền động

 • Pressure
  • Electronic switches
  • Mechanical pressure switches
  • Pressure transducer
 • Valves and regulators
  • Valves
  • Regulators
  • Pressure relief valve
 • Temperature
  • Electronic Switches
  • Mechanical Switches
 • Level
  • Electronic switch
  • Level switch
  • levelSite
 • Air Suspension valve dynalco Products
  • Engine controls & Emissions controls
  • Instruments/gauges/meters
  • Magnetic Pickups/speed sensors
  • Power generation
  • Speed switches & speed transmitters

BARKSDALE

Chuyên các thiết bị cảm biến, van và các cơ cấu truyền động

 • Pressure
  • Electronic switches
  • Mechanical pressure switches
  • Pressure transducer
 • Valves and regulators
  • Valves
  • Regulators
  • Pressure relief valve
 • Temperature
  • Electronic Switches
  • Mechanical Switches
 • Level
  • Electronic switch
  • Level switch
  • levelSite
 • Air Suspension valve dynalco Products
  • Engine controls & Emissions controls
  • Instruments/gauges/meters
  • Magnetic Pickups/speed sensors
  • Power generation
  • Speed switches & speed transmitters
BARKSDALE
STTMODELĐƠN VỊ TÍNHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁGHI CHÚ
1D2T-M3SSCái
2921P3WQ3-MSCái
3921R3WQ3-MSCái
4923P3WQ3-MSCái
5BT1-A48SSCái
6D1T-A150SSCái
7EPD1H-AA40Cái
8D1T-H3SSCái
9T969X-1-EE-2-001Cái
10MSPH-FF100SSCái
11CD1H-A80SSCái
12SW2000UL/400Bar/2SP/G1/2FR/FCái
13E1H-H250-P7Cái
14UNS-VA/G1/8-K2-PP19/2(1)-ExiCái
15UNS-ABSCái
16HS2T-HH150SS-P2Cái
17SW2000/200Bar/1SP/4-20MaCái
18SW2000/400Bar/1SP/4-20MaCái
19SW2000 0428-261 400BarCái
20SW2000 0428-260 150BarCái
21E1H-H90-P7Cái
22DPD1T-M80SSCái
23XT-R12Cái
24BPS34GVM0200BCái
25DPD1T-M3SSCái
26TXR-L2S-10-Q10Cái

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54