• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

BAR

BAR

Hãng chuyên các loại van điện từ tự động ứng dụng trong tự động hóa

 • Manual and Automatic valves
  • Pneumatic actuated
  • Electric actuated
  • Manual valves
 • Actuators (thiết bị truyền động)
  • Pneumatic (khí nén)
  • Electric (điện)
  • Accessories (phụ kiện)
 • Direct assembled: bar-vacotrol
 • Automated systems bar-actupro
 • OPOS-interface

BAR

Hãng chuyên các loại van điện từ tự động ứng dụng trong tự động hóa

 • Manual and Automatic valves
  • Pneumatic actuated
  • Electric actuated
  • Manual valves
 • Actuators (thiết bị truyền động)
  • Pneumatic (khí nén)
  • Electric (điện)
  • Accessories (phụ kiện)
 • Direct assembled: bar-vacotrol
 • Automated systems bar-actupro
 • OPOS-interface

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54