• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ARGO HYTOS

ARGO HYTOS ( argohytos.com )

Chuyên các sản phẩm van, các hệ thống điện từ, hệ thống kiểm soát chất lỏng

 • Valves (van)
  • Directional Control Valves (van phát hiện và kiểm soát)
  • Check Valves (van kiểm tra)
  • Pressure Control Valves (van kiểm soát áp suất)
  • Flow Control Valves (van kiểm soát lưu lượng)
  • Motion Control Valves (van điều khiển chuyển động)
  • Proportional Valves (van tỉ lệ)
 • Solenoid systems (các hệ thống van điện từ)
 • Explosion proof valves (van chống nổ)
 • System solutions (hệ thống các giải pháp)
 • Power packs
 • Connecting plates & Manifolds
 • Pressure switches & accessories
 • Hydraulic Drives (các thiết bị thủy lực)
 • Filtration (các thiết bị lọc)
 • Fluid management (các thiết bị kiểm soát chất lỏng)
 • Sensors & measurement (các thiết bị cảm biến và đo đạc)

ARGO HYTOS ( argohytos.com )

Chuyên các sản phẩm van, các hệ thống điện từ, hệ thống kiểm soát chất lỏng

 • Valves (van)
  • Directional Control Valves (van phát hiện và kiểm soát)
  • Check Valves (van kiểm tra)
  • Pressure Control Valves (van kiểm soát áp suất)
  • Flow Control Valves (van kiểm soát lưu lượng)
  • Motion Control Valves (van điều khiển chuyển động)
  • Proportional Valves (van tỉ lệ)
 • Solenoid systems (các hệ thống van điện từ)
 • Explosion proof valves (van chống nổ)
 • System solutions (hệ thống các giải pháp)
 • Power packs
 • Connecting plates & Manifolds
 • Pressure switches & accessories
 • Hydraulic Drives (các thiết bị thủy lực)
 • Filtration (các thiết bị lọc)
 • Fluid management (các thiết bị kiểm soát chất lỏng)
 • Sensors & measurement (các thiết bị cảm biến và đo đạc)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54