• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ALIA

ALIA ( alia-inc.com)

Chuyên các loại cảm biến và bộ chuyển đổi tín hiệu

 • Electromagnetic Flowmeter (lưu lượng kế điện từ)
 • Ultrasonic Flowmeter (lưu lượng kế siêu âm)
 • Variable Area Flowmeter (lưu lượng kế biến thiên diện tích)
 • Vortex Flowmeter
 • Smart Differential Pressure Transmitter (thiết bị đo chênh áp thông minh)
 • Paperless Recorder
 • Communication (thiết bị giao tiếp)
 • Multi-Function Calibrator (bộ hiệu chuẩn đa chức năng)
 • Smart Target Flowmeter (lưu lượng kế thông minh)
 • Other Instrumentation (các thiết bị khác)
 • Positive Displacement Flowmeter-Oval Gear
 • Coriolis Mass Flowmeter
 • Relative Humidity Transmitter
 • Flow Computer
 • Ultrasonic Open Channel Flowmeter
 • Smart Temperature Transmitter
 • Ultrasonic Level Transmitter (thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm)
 • Smart Transmitter for DP Flowmeter
 • Turbine Flowmeter (đo lưu lượng dùng turbin)

ALIA ( alia-inc.com)

Chuyên các loại cảm biến và bộ chuyển đổi tín hiệu

 • Electromagnetic Flowmeter (lưu lượng kế điện từ)
 • Ultrasonic Flowmeter (lưu lượng kế siêu âm)
 • Variable Area Flowmeter (lưu lượng kế biến thiên diện tích)
 • Vortex Flowmeter
 • Smart Differential Pressure Transmitter (thiết bị đo chênh áp thông minh)
 • Paperless Recorder
 • Communication (thiết bị giao tiếp)
 • Multi-Function Calibrator (bộ hiệu chuẩn đa chức năng)
 • Smart Target Flowmeter (lưu lượng kế thông minh)
 • Other Instrumentation (các thiết bị khác)
 • Positive Displacement Flowmeter-Oval Gear
 • Coriolis Mass Flowmeter
 • Relative Humidity Transmitter
 • Flow Computer
 • Ultrasonic Open Channel Flowmeter
 • Smart Temperature Transmitter
 • Ultrasonic Level Transmitter (thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm)
 • Smart Transmitter for DP Flowmeter
 • Turbine Flowmeter (đo lưu lượng dùng turbin)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54