• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

AIRTAC

AIRTAC – KHÍ NÉN   chuyên các sản phẩm trong lĩnh vực khí nén

Các sản phẩm chính

 • Preparation unit
 • Control components (thành phần điều khiển)
  • Solenoid valves
  • Flow control valves
  • Pneumatic control valves
  • Manually/Mechanically Actuated Valves
 • Actuator (thiết bị truyền động)
  • Standard cylinders
  • Compact cylinders
  • Mini cylinders
 • Accessories (phụ kiện)

AIRTAC – KHÍ NÉN  chuyên các sản phẩm trong lĩnh vực khí nén

Các sản phẩm chính

 • Preparation unit
 • Control components (thành phần điều khiển)
  • Solenoid valves
  • Flow control valves
  • Pneumatic control valves
  • Manually/Mechanically Actuated Valves
 • Actuator (thiết bị truyền động)
  • Standard cylinders
  • Compact cylinders
  • Mini cylinders
 • Accessories (phụ kiện)

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54