• Youtube
  • Facebook
  • Twitter

ADVEL

ADVEL

Các sản phẩm chính

Power supply modular systems (các hệ thống modul nguồn)

Power supplies AC/DC (nguồn AD/DC)

Converters DC/DC (bộ chuyển đổi DC/DC)

Inverters DC/AC (nghịch lưu DC/AC)

Battery chargers (Bộ sạc pin/acquy)

Dòng sản phẩm
ADLIM SPS-1DAC/DC power supplies (nguồn)

DC/DC converters (chuyển đổi)

Công suất 25-1000W
ADLIM SPS-1CBDAC/DC battery chargers (bộ sạc)50-600W
ADLIM SPS-2DAC/DC power suppliesSingle phase 50-500W (1pha)

Three phase 150-1000W (3pha)

ADLIM SPSAC/DC power supplies (nguồn)

DC/DC converters (chuyển đổi)

Công suất <300-2000W
ADLIM SPS-CBAC/DC battery chargers (sạc)Công suất <300-2000W
ADLIM SHPAC/DC power supplies (nguồn)1200-2400W
ADLIM SHIDC/AC inverters (nghịch lưu)200-2000VA

ADVEL

 

Các sản phẩm chính

Power supply modular systems (các hệ thống modul nguồn)

Power supplies AC/DC (nguồn AD/DC)

Converters DC/DC (bộ chuyển đổi DC/DC)

Inverters DC/AC (nghịch lưu DC/AC)

Battery chargers (Bộ sạc pin/acquy)

 

 

Dòng sản phẩm
ADLIM SPS-1DAC/DC power supplies (nguồn)

DC/DC converters (chuyển đổi)

Công suất 25-1000W
ADLIM SPS-1CBDAC/DC battery chargers (bộ sạc)50-600W
ADLIM SPS-2DAC/DC power suppliesSingle phase 50-500W (1pha)

Three phase 150-1000W (3pha)

ADLIM SPSAC/DC power supplies (nguồn)

DC/DC converters (chuyển đổi)

Công suất <300-2000W
ADLIM SPS-CBAC/DC battery chargers (sạc)Công suất <300-2000W
ADLIM SHPAC/DC power supplies (nguồn)1200-2400W
ADLIM SHIDC/AC inverters (nghịch lưu)200-2000VA

 

Chia nhóm sản phẩm theo tính năng

 

SeriesInputoutputCông suất
 

 

 

 

 

 

AC/DC

power supplies

SPS-1D

(high quality)

24 VAC

115-230 VAC

88/264 VAC

5 – 12 – 15

24 – 48

110 – 125 VDC

25 – 1000W
SPS–2D

(standard quality)

115-230 VAC

88/264 VAC

 

24 VDCSingle phase

50-500W (1pha)

Three phase

150-1000W (3pha)

3×220

3×380

3×500

SPS

(top quality)

115-230 VAC

88/264 VAC

5 – 12 – 15

24 – 48

110 – 125 VDC

<300 – 2000W
SHP

(high quality)

115-23024-48

110-125 VDC

1200-2400W
AC/DC Battery

UPS – DC

SPS-1CBD

(high quality)

115-230 VAC

88/264 VAC

13,8-27,6

55-125 VDC

50-600W
SPS-CB

(top quality)

<300-2000W
DC/DC convertersSPS-1D

(High quality)

24-48

110-220 VDC

5 – 12 – 15

24 – 48

110 – 125 VDC

25-1000W
SPS

(Top quality)

24-48

110-220 VDC

5 – 12 – 15

24 – 48

110 – 125 VDC

<300-2000W
SHP

(High quality)

110- VDC24 – 48

110 – 125 VDC

1200-2400W
DC/AC invertersSHI

(High quality)

24-48

110-220 VDC

115 VAC

230 VAC

200-2000 VA

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54