• Youtube
 • Facebook
 • Twitter

ADVANTECH

ADVANTECH ( Advantech.com ) Enabling an Intelligent Planet

Các sản phẩm tự động hóa trong công nghiệp

 1. Automation Controllers & I/Os (bộ điều khiển và mô đun vào ra)
 2. Building Automation Systems (xây dựng các hệ thống tự động)
 3. Certified Solutions (các giải pháp đc chứng nhận)
 4. Class I, Division 2 Solution
 5. Embedded Automation Computers
 6. Human Machine Interfaces (giao diện giữa người và máy)
 7. Machine Automation (máy tự động)
 8. Panel PC
 9. Power & Energy (nguồn năng lượng)
 10. Remote I/O Modules
 11. WebAccess+ Software & Solutions

ADVANTECH ( Advantech.com ) Enabling an Intelligent Planet

Các sản phẩm tự động hóa trong công nghiệp

 1. Automation Controllers & I/Os (bộ điều khiển và mô đun vào ra)
 2. Building Automation Systems (xây dựng các hệ thống tự động)
 3. Certified Solutions (các giải pháp đc chứng nhận)
 4. Class I, Division 2 Solution
 5. Embedded Automation Computers
 6. Human Machine Interfaces (giao diện giữa người và máy)
 7. Machine Automation (máy tự động)
 8. Panel PC
 9. Power & Energy (nguồn năng lượng)
 10. Remote I/O Modules
 11. WebAccess+ Software & Solutions

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 1: 0913.578.498

Hotline 2: 0944.577.466

Hotline 3: 0946.54.52.53

Hotline 4: 0946.753.033

Hotline 5: 0944.577.544

Hotline 6: 0946.753.233

Hotline 7: 0912.214.003

Hotline 8: 0944.577.000

Hotline 9: 0912.747.756

Hotline 10: 0944.344.833

Hotline 11: 0946.54.54.52

Hotline 12: 0902.159.606

Hotline 13: 0946.03.03.01

Đang cập nhật.

Vui lòng liên hệ số điện thoại:

Hotline 14: 0944.577.955

Hotline 15: 0906.234.001

Hotline 16: 0943 244 788

Hotline 17: 0902.116.538

Hotline 18: 0904.524.009

Hotline 19: 0904.31.05.05

Hotline 20: 0904.02.66.44

Hotline 21: 0944.577.244

Hotline 22: 0944.577.255

Hotline 23: 0917.657.878

Hotline 24: 0944.577.933

Hotline 25: 0946.54.52.54